ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η «Orilina Properties A.E.E.A.Π.» (στο εξής «Εταιρία») δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.orilina.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα») για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες αυτού. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «χρήστης». Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι όλων των χρηστών και στους οποίους (όρους) οι χρήστες καλούνται να συμμορφώνονται. Η χρήση της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως μεταβάλει τους παρόντες όρους ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, να ελέγχετε τους παρόντες όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

 

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτόν το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η Εταιρία έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

1.2. Η Εταιρία δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

1.3. Η Εταιρία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό των χρηστών (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησαν οι χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας.

1.4. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ως έχει» και «ως διατίθεται». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

1.5. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση. Οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Οι πληροφορίες που παρέχει η Εταιρία μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην Ιστοσελίδα εταιρίας, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές. H παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

2.1. Η Εταιρία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας, εκτός ρητών εξαιρέσεων ή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας.

2.2. Όλα τα λογότυπα της Εταιρίας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

2.3. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

2.4. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας της Εταιρίας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν ή/και στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλους ιστότοπους, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται («download») από αυτήν την Ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και σημειώσεις αδείας χρήσης του λογισμικού που φορτώνει («download») από αυτήν την Ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και ότι το ως άνω λογισμικό είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

 

4. ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφορικών στο διαδίκτυο.

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1. Η ιδιότητα του χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας είναι προσωπική για τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεται με κάποιο άλλο άτομο.

5.2. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

5.3. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρίας, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε απώλεια ή/και ζημία που ενδεχομένως προκύψει από μια τέτοια αξίωση.

5.4. Ο χρήστης αυτής της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει:

§ Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

§ Να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω του ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνει.

§ Να μην χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να πρόσβασης των συστημάτων της Εταιρίας ή των δικτύων τρίτων μερών.

§ Να ενημερώνει άμεσα την Εταιρία σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από την Εταιρία, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία.

 

6. COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2019 ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ. All rights reserved.

 

7. ΓΕΝΙΚΑ

7.1. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

7.2. Υπάρχει η περίπτωση, η χρήση του δικτύου από εσάς, να καταγράφεται. Η Εταιρία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλίσει την αδιακώλυτη χρήση και βελτίωση των διαδικτύων της. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο.

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\