Ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία), παρόμοιος με το θεσμό των REIT σε άλλες χώρες, απολαμβάνει διαφάνεια, φορολογικά οφέλη, σχετική ευκολία στη ρευστοποίηση και επαγγελματική διαχείριση, και επιτρέπει στον επενδυτή να έχει έκθεση σε μέσο-μακροπρόθεσμες αποδόσεις ακινήτων με καλή διασπορά και υψηλή μερισματική απόδοση.

Η λειτουργία των ΑΕΕΑΠ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του Ν.2778/1999.

Η Orilina Properties, έχει άδεια λειτουργίας ως ΑΕΕΑΠ και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση από την εποπτεύουσα αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (αριθ. 5/831/6.11.2018). Ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία), επιτρέπει στον επενδυτή να έχει έκθεση σε μέσο-μακροπρόθεσμες αποδόσεις ακινήτων με καλή διασπορά και ελκυστική μερισματική απόδοση, αφού είναι υποχρεωμένες να διανέμουν ετησίως στους μετόχους τους τουλάχιστον το 50% των καθαρών κερδών. Η λειτουργία των ΑΕΕΑΠ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του Ν.2778/1999.

Επιτρεπόμενες επενδύσεις σε ακίνητα:
 • Επενδύσεις > 80% σε ακίνητα, δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία
 • Όλες οι κατηγορίες των εμπορικών και τουριστικών ακινήτων καθώς και κατοικίες
 • Το κάθε ακίνητο < 25% των συνολικών επενδύσεων
 • Επενδύσεις σε κατοικίες < 25% των συνολικών επενδύσεων
 • Ανάπτυξη ακινήτων < 40% των συνολικών επενδύσεων
 • Εταιρείες ειδικού σκοπού - SPVs > 80% του μετοχικού κεφαλαίου
 • Μακροχρόνιες παραχωρήσεις < 20% των συνολικών επενδύσεων
Φορολογικά Οφέλη

Οι εταιρείες ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται του:

 • Φόρου μεταβίβασης
 • Φόρου εισοδήματος
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
 • Φόρου εισοδήματος επί τυχόν υπεραξίες
 • Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα
 • Παρακράτηση φόρου στους τόκους

* Πληρώνουν ετήσιο φόρο επενδύσεων βάση του ενεργητικού

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\