Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πληροφοριακό υλικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.06.2024 / 10.06.2024

- Όροι και Προϋποθέσεις εξ αποστάσεως ΕΓΣ
- Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία, πριν την Γ.Σ
- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη ΓΣ με τηλεδιάσκεψη
- Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία
- Έντυπο ανάκλησης αντιπροσώπου
- Έντυπο ψηφοφορίας (ψηφοδέλτιο) με φυσική παρουσία
- Έντυπο επιστολικής ψήφου, για ψηφοφορία, πριν από τη Γ.Σ.
- Ανακοίνωση αριθμού μετοχών και ψήφων
- Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προκαταβολής

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας για το έργο του Ελληνικού

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις - Πώληση γραφειακού χώρου

Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Μελών ΔΣ 28 & 29 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας – Γνωστοποίηση για ποσοστό μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (Ορθή επανάληψη)

Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Μελών ΔΣ 21 Δεκεμβρίου

Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Μελών ΔΣ 18 και19 Δεκεμβρίου

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Μέλους ΔΣ και Μετόχων

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας για Συνδεόμενο Πρόσωπο

Ανακοίνωση Διορισμού Ειδικών Διαπραγματευτών

Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Κράτους – Μέλους Προέλευσης

Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης

Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Κοινών Μετοχών

Ανακοίνωση στο Επενδυτικό Κοινό της Τιμής Διάθεσης

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς Επενδυτικό Κοινό (Εύρος Τιμής)

Ανακοίνωση Διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\