Η Εταιρεία διοικείται από ένα έμπειρο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους επαγγελματίες με εκτεταμένη εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως αυτόν των ακινήτων, διαχείριση κεφαλαίων, τραπεζική, οικονομικά και λογιστικά. Η αρχική θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι δυο (2) χρόνια, η οποία μπορεί να παραταθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 εκτελεστικά μέλη και 4 μη εκτελεστικά μέλη, 2 από τα οποία είναι και ανεξάρτητα μέλη.

Πρωταρχική υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας, η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος, και η εφαρμογή και επίβλεψη του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Μέλη
COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\