Εσωτερικός Ελεγκτής: κα Δημαράκη Μαρία  | Bs, Msc

Η κυρία Δημαράκη Μαρία έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αθήνας κατέχοντας θέσεις όπως Εσωτερικός Ελεγκτής (Internal Auditor), Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (NED), και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). 

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στη βιομηχανία.

 Η ελεγκτική της εμπειρία ανέρχεται συνολικά σε δεκαέξι (16) χρόνια και έχει  διατελέσει εξωτερικός ελεγκτής σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία, επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου σε πιστωτικό ίδρυμα και εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρία, έχει διενεργήσει ελέγχους αξιολόγησης σε συστήματα εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει της ΠΔΤΕ 2577, ελέγχους συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, έχει αναλάβει έργα οργάνωσης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, εκπόνησης εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και διαδικασιών, καθώς και αξιολόγησης και οργάνωσης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον έχει διατελέσει Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα. ​ 

Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική  από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Τίτλο Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ),  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Πιστοποίηση από την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα- ACCA Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) και αυτή την περίοδο συμμετέχει στις εξετάσεις της πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών Certified Internal Auditor (CIA). 

Τέλος, αποτελεί μέλος του Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙIA) , του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Greece) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\