Εσωτερικός Κανονισμός

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαδικασία Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσης τους

Πλαίσιο Γνωστοποίησης Συναλλαγών Προσώπων με Διευθυντικά Καθήκοντα και Προσώπων που έχουν Στενούς Δεσμούς με Αυτά

Διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ

Πολιτική και Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Προνομιακών Πληροφοριών και Ορθής Ενημέρωσης του κοινού

Πολιτική και Διαδικασία συμμόρφωσης σχετικά με τις συναλλαγές των Συνδεδεμένων Μερών

Πολιτική και Διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική Καταλληλόλητας, πολυμορφίας και αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πολιτική Εκπαίδευσης μελών Δ.Σ. Διευθυντικών και Λοιπών Στελεχών

Κανονισμός Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πολιτική και Διαδικασία Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Πολιτική και Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων

Κανονισμός Διαχείρισης Κινδύνων

COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\