Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • καθορισμός των επενδυτικών στόχων του χαρτοφυλακίου και της επενδυτικής στρατηγικής, που θα επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως
  • πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων σε υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία
  • ρευστοποίηση υφιστάμενων επενδύσεων
  • υποβολή προτάσεων για την ετήσια κατανομή/επιλογή των νέων επενδύσεων
  • συμφωνία νέων μισθώσεων για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων μισθώσεων
  • επίβλεψη των ελέγχων δέουσας επιμέλειας (τεχνικών, νομικών, οικονομικών) που θα γίνονται πριν από την αγορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή εταιρίας ειδικού σκοπού

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με εκτεταμένη πείρα σε ακίνητα και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων των μετόχων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Επενδύσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν είναι μέλη της Επιτροπής Επενδύσεων, αλλά διατυπώνουν συστάσεις προς αυτήν.

Μέλη
COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\