Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της εποπτείας των διαδικασιών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (reporting) και της προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ένα μη εκτελεστικό μέλος. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν (όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα:

  • Την παρακολούθηση των διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησής (reporting)
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κίνδυνων της Εταιρίας και εποπτείας της ορθής λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας
  • Την παρακολούθηση της πρόοδού του νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
  • Την εξέταση και παρακολούθηση της ύπαρξης και διατήρησης της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρίας
  • Την κατάθεση προτάσεων μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση σχετικά με το διορισμό τακτικού ελεγκτή
  • Την αξιολόγηση των ενεργειών της Διοίκησης σε ότι αφορά την συμμόρφωσή της με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τους κανόνες για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • Την εξέταση συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρίας με θυγατρικές της και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών αναφορών
  • Την διασφάλιση της ύπαρξης διαδικασιών για τη διενέργεια αποτελεσματικών και ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με πιθανές παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης
Μέλη
COOKIES POLICY

ORILINA uses cookies. By using this site, you accept their use.

READ MORE
\